Impressum & Disclaimer

Izjava o ograničenju odgovornosti

DEER management GmbH
Maximilian str 18.
80539 Minhen
Njemačka
Telefon: +43 664 855 4414
Mail: info@deer-developments.com

Ograničenje odgovornosti – pravna obavijest:

Tvrtka DEER management GmbH je poduzela sva razumna nastojanja kako bi osigurao da su informacije navedene na ovim web stranicama točne i potpune u trenutku njihovog izdavanja.
No ipak, mogu postojati nenamjerne ili slučajne greške za koje se ispričavamo.

DEER management GmbH ne daje nikakvo jamstvo i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije koje se nalaze na ovim web stranicama, kao što su hiperveze ili drugi sadržaji, a posebice sadržaji, slike i opisi projekata koji su izravno ili neizravno korišteni na web stranicama.

Informacije i preporuke na ovoj stranici pažljivo su sastavljene od strane profesionalaca. Nisu obvezujuće te su namijenjene isključivo vašem općenitom informiranju. U slučaju korištenja savjeta i ostalih informacija, u potpunosti je isključena bilo kakva odgovornost, osobito za nematerijalnu štetu.

DEER management GmbH zadržava pravo izmjene i dopune objavljenih podataka bez prethodne najave. DEER management GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za netočne ili nepotpune podatke na web stranici DEER management GmbH; slijedom toga, sve odluke donesene na temelju informacija danih na web stranici DEER management GmbH bit će isključiva odgovornost Korisnika. DEER management GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za izravne, materijalne ili druge štete koje proizlaze iz bilo kojeg razloga u vezi s izravnim ili neizravnim korištenjem podataka dostupnih na web stranici DEER management GmbH.

Osim ako nije drugačije navedeno, autorska prava za sve dokumente objavljene na web stranici DEER management GmbH (slike, ilustracije, tekstove, animacije itd.) i materijali korišteni isključivo u projektima DEER management GmbH od strane voditelja razvoja projekata, vlasništvo su DEER management GmbH sukladno svim pravima (npr. vlasništvo nad nekretninama, industrijsko vlasništvo, autorska prava), te nikome neće biti dodijeljena licenca ili bilo koje drugo pravo.

Svako korištenje bez suglasnosti DEER management GmbH je zabranjeno.
To posebice vrijedi za kopiranje, mikrofilmiranje, skladištenje i obradu u elektronskim sustavima (Internet, intranet, CD-ROM, CD-I, itd.). Upotreba oznaka (npr. marke, logotipi), bez obzira na prisutnost simbola ® ili ™, izuzetno je zabranjena.

Ako ste putem hiperveze pristupili softveru treće strane, onda važe pravila te treće strane. Svaki korisnik web stranice DEER management GmbH koji DEER management GmbH ustupi bilo kakve podatke, prihvaća da DEER management GmbH ima neograničeno pravo na te podatke i da DEER management GmbH može koristiti iste u bilo koju svrhu. Podaci koje korisnik učini dostupnima nisu predmet tajnosti.

Opće odredbe i uvjeti

Članak 1 Nalog

Tvrtka DEER management GmbH ili njezin povezani subjekt (u daljnjem tekstu pod nazivom “Ugovaratelj”) biti će upućeni putem specifičnog naloga da posreduju u sklapanju jednog ili više ugovora o najmu za komercijalne nekretnine.

Članak 2 Prava i obveze Ugovaratelja

(1) Ugovaratelj obavlja usluge najma i marketinške usluge vezane za komercijalne nekretnine.

(2) U dogovoru s Korisnikom, Ugovaratelj će za Korisnika obaviti dodatne (konzultantske) usluge vezane za posredno poslovanje. Opis ovih usluga biti će dogovoren u pisanom obliku.

(3) Ugovaratelj ima pravo poduzeti mjere vezane za plaćanja i od strane najmoprimca i od strane najmodavca (dvostruki nalog).

(4) Usluge koje trebaju biti izvršene biti će izvršene od strane Ugovaratelja s pozornošću dobrog gospodarstvenika. Ugovaratelj snosi isključivu odgovornost u slučaju namjernog i grubog nemara.

(5) Ugovaratelj je obvezan postupati sa svim informacijama koje su dobivene vezano za narudžbu u povjerljivosti, ne govoriti o njima i posebno ne odavati ih trećim stranama.

Članak 3 Prava i obveze Korisnika

(1) Korisnik je Ugovaratelju obvezan uputiti jasnu narudžbu za najam ili marketing (usmeno ili pismeno putem email-a).

(2) Tijekom trajanja naloga, Korisnik ne smije angažirati dodatne ugovaratelje ili konzultante, te mora zabraniti bilo kakve aktivnosti posredovanja trećih osoba u vezi s predmetom naloga (Ekskluzivni ugovor).

(3) Korisnik mora unaprijed obavijestiti Ugovaratelja o takvom dvostrukom marketingu koji je naveden u drugom stavku Članka 3. Ako obavijest nije dostavljena na vrijeme, Ugovaratelj ima pravo, bez obzira na pravo na raskid ugovora, na naknadu u iznosu od 50% (pedeset posto) od ukupnog mjesečnog najma uvećanu za PDV za svaki budući ugovor o zakupu posredovan od strane posrednika ili konzultanata. Ukupna najamnina obuhvaća sva sljedeća propisana mjesečna plaćanja i plaćanja unaprijed.

(4) Korisnik je dužan odmah obavijestiti Ugovaratelja o svim okolnostima važnim za njegovo djelovanje.

(5) Osim usluga spomenutih u 1. i 4. stavku Članka 3, Ugovaratelj može, u dogovoru s Korisnikom, također obavljati i dodatne usluge za Korisnika koje su vezane za poslovanje. U tom slučaju, usluga će se utvrditi ugovorom.

(6) Korisnik je obvezan tretirati sve informacije dobivene vezano uz nalog kao povjerljive, te ih posebice ne smije odavati trećim stranama.

(7) Od dana uzajamnog potpisivanja ugovora o najmu i nakon ispostavljanja računa od strane Ugovaratelja, Korisnik je obvezan platiti dogovorenu naknadu u punom iznosu uvećanu za PDV.

Članak 4 Trajanje / raskid Ugovora

(1) Ugovor stupa na snagu izdavanjem naloga za najam ili marketinške usluge, a primjenjuje se do 6 (šest) mjeseci nakon službenog otvorenja trgovine, trgovačkog centra ili trgovačkog parka.

(2) Ugovor može biti raskinut obostrano sa otkaznim rokom od 6 (šest) mjeseci na kraju mjeseca bez iznošenja razloga. Pravo na proviziju za već dodijeljene objekte ne prestaje.

(3) To neće utjecati na pravo na izvanredni raskid zbog dobrog razloga. Posebice se smatra da postoji dobar razlog ako jedna od stranaka ozbiljno krši svoje obveze iz Ugovora.

(4) Ako korisnik raskine Ugovor – bez obzira na to je li ugovor raskinut uobičajenim raskidom ili s dobrim razlogom -, Kupac mora izvršiti djelomično plaćanje Ugovaratelju u iznosu od 50% (pedeset posto) od cjelokupnog iznosa mjesečne zakupnine uvećanom za PDV za dosada i buduće potpisana pisma namjere ili ugovore o zakupu.

(5) Svako kašnjenje u plaćanju naknade dovest će do hitnog raskida ugovora od strane Ugovaratelja ako je Ugovaratelj bezuspješno o istome podsjetio Korisnika dopuštajući razdoblje odgode od 14 (četrnaest) dana.

(6) Isto tako Ugovaratelj ima pravo na raskid ugovora ukoliko je ovaj Ekskluzivni ugovor prekršen od strane Korisnika, ukoliko Korisnik istovremeno imenuje jednog ili više posrednika ili konzultanata u marketingu za više od jedne površine koja se daje u najam (drugi i treći stavak Članka 3).

(7) Svaki raskid mora biti u pisanom obliku kako bi bio pravomoćan, te poslan preporučenom poštom.

Članak 5 Naknada

(1) Ugovaratelj ima pravo na naknadu u iznosu od 3 (tri) neto mjesečne zakupnine uvećane za PDV (osnovna zakupnina pomnožena s četvornim metrima objekta zakupa uvećano za PDV). Ukoliko unaprijed nije utvrđena fiksna osnovna zakupnina, smatrat će se da je zakupnina 10% (deset posto) zakupnikovog prometa.

(2) Ugovaratelj ima pravo na konzultantsku naknadu uvećanu za PDV za sve (konzultantske) usluge povezane s posredovanim poslom. Odgovarajuća konzultantska naknada bit će ugovorena između stranaka.

Članak 6 Rok plaćanja / dodatni troškovi

(1) Rok plaćanja bit će 7 (sedam) dana od datuma izdavanja računa. U slučaju zakašnjelih plaćanja, Ugovaratelj, uz naknadu za opomenu od € 15,00 (petnaest eura) po opomeni, ima pravo na kamatu od 9,00 % (devet posto) od fakturiranog iznosa.

(2) Korisnik snosi sve troškove za marketinške materijale, kao i proizvodnju i razvoj izložaka i mapa za dokumentaciju, kao i troškove javnobilježničkih usluga i vanjskih pravnih konzultanata. Ove vanjske (konzultantske) usluge naručivat će se isključivo putem Korisnika ili isključivo nakon prethodnog dogovora.

Članak 7 Završne odredbe

(1) Ukoliko Korisnik i Ugovaratelj definiraju svoj ugovorni odnos kroz poseban Ugovor koji se razlikuje od Općih odredbi i uvjeta, primjenjivat će se odredbe dotičnog Ugovora.

(2) Ukoliko odredba ovih Općih odredbi i uvjeta postane nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Općih odredbi i uvjeta.

(3) Svi sporovi koji proizlaze između ugovornih stranaka, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, bit će u nadležnosti lokalnog nadležnog suda, osim ako nije drugačije dogovoreno u konkretnom Ugovoru.

Započnite budućnost sada i obratite nam se sa povjerenjem.Zahvaljujemo se što se nas kontaktirali.

Vaša poruka će uskoro bii obrađena te možete očekivati odgovor putem maila ili telefonskog poziv.

Srdačan pozdrav.
DEER tim podrške